Suomen Kiertotalousyhdistys ry

Suomen Kiertotalousyhdistys on perustettu vuonna 2020 edistämään kiertotalouteen perustuvaa toimintaa niin yksityssektorilla kuin julkisella sektorilla. 

Kiertotalous on osa kestävää kehitystä ja tukee YK:n seitsemäätoista kestävän kehityksen tavoitetta, EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa sekä Suomen hallituksen strategisia tavoitteita ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.

Kiertotaloudella luodaan organisaatioille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mahdollistetaan uusia toimintaverkostoja ja luodaan taloudellista hyvinvointia tuottavuutta parantamalla ja tuomalla uusia tuotteita ja palveluja markkinoille. 

Julkiselle sektorille tämä tarkoittaa merkittävää mahdollisuutta ohjata hankintoja kestävälle pohjalle ja tehdä yhteiskunnasta hiilineutraalimpaa ja raaka-aineita säästävää ja näin vaikuttaa positiivisesti maapallon kantokykyyn.

Suomen Kiertotalousyhdistyksen toiminta tukee niin YK:n 17 kestävän kehityksen periaatteiden saavuttamista kuin Euroopan Unionin komission tavoitteita kiertotalouden osalta ja Suomen hallituksen strategiaa.

Visiomme: Suomi kiertotalouden kärkimaa

Missiomme: Tuemme muutosta lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen luoden tuloksekasta ja kestävää kehitystä tukevaa toimintaa

Kansainvälinen yhteistyö

Suomen Kiertotalousyhdistys on tehnyt strategisen yhteistyösopimuksen Liettuan PK-yritysten kattojärjestön kanssa. Yhteistysopimus allekirjoitettiin Liettuan Talous ja Innovaatioministeriössä. Tämän lisäksi yhteistyösopimukset on tehty Latvian laatuyhdistyksen ja Viron laatuyhdistyksen kanssa.

Kumppanimaiden organisaatiot, niin yksityis- kuin julkiselta sektorilta voivat liittyä Suomen kiertotalousyhdistyksen ylläpitämään maailmanlaajuiseen kiertotalousverkostoon ja näin tulla osaksi maailmanlaajuista verkostoa.

Mitä Kiertotalous on

Maailmantalouden käyttämien materiaalien ja raaka-aineiden määrä on nelinkertaistunut vuodesta 1970, paljon nopeammin kuin väestömäärä, joka on kaksinkertaistunut. Kahden viime vuoden aikana kulutus on kasvanut yli 8%, mutta resurssien uudelleenkäyttö on laskenut 9,1%:sta 8,6%:iin.

Kiertotalouden määritelmiä

SITRA: Kiertotalous on tulevaisuuden taloudellinen malli, jossa luonnonvaroja käytetään ylittämättä maapallon kantokykyä.

Ellen  MacArthur Foundation: Kiertotalous perustuu jätteiden ja pilaantumisen suunnitelmalliseen minimointiin, tuotteiden ja materiaalien käytön pidentämiseen sekä raaka-aineiden uudelleen käyttöön

EU: Kiertotalous on tuotannon ja kulutuksen malli, johon sisältyy olemassa olevien materiaalien ja tuotteiden jakaminen, vuokraaminen, uudelleenkäyttö, korjaus, kunnostaminen ja kierrätys mahdollisimman pitkään. Tällä tavalla tuotteiden elinkaari pidentyy

Jäsenyys

Jäsenedut

Miten organisaatio voi hyödyntää jäsenyyttään:

  • Kotimaisia ja kansainvälisiä benchmarking- (hyvien käytäntöjen jako) tilaisuuksia
  • Ilmaisia kiertotalouden tieto- ja koulutuspaketteja (verkko-oppiminen, 2023)
  • Kansainväliseen verkostoon pääsy oppimaan, jakamaan ja verkottumaan
  • Verkostostamme edullista asiantuntija apua kiertotalouteen liittyen
  • Ilmainen osallistuminen Kiertotalouspäiville (yhdistyksen vuotuinen seminaari)
  • Verkostostamme kautta edullinen kiertotalousanalyysi organisaationne nykytilasta ja kehitys- mahdollisuuksista
  • Suomen Kiertotalousyhdistys ry jäsenlogon käyttöoikeus

Jäsenmaksut 2023-2024

Organisaatiot henkilöstömäärän mukaan, jolloin vuotuinen jäsenmaksu:

> 250 kalenterivuodessa 2000,-

50-249 kalenterivuodessa 1000,-

11-49 kalenterivuodessa 500,-

1-10 kalenterivuodessa 300,-

Kunnat ja kaupungit:

Kaupungit kalenterivuodessa 1000,-

Kunnat kalenterivuodessa 500,-

Tiedustelut

Míkäli organisaatiosi on kiinnostunut jäsenyydestä, kiertotaloudesta yleensä tai miettii miten organisaatiosi voisi toimia kiertotalouden mukaisesti ja lisätä tuottavuuttaan, uusia tuotteitaan ja/tai palvelujaan kiertotalousajattelun mukaisesti tai vain haluaa benchmarkata tai verkottua Suomessa tai kansainvälisesti niin ole meihin yhteydessä, Saat meidät kiinni alla olevista yhteystiedoista.